مطالعات طرح جامع فولاد کشور

مطالعات طرح جامع فولاد کشور پایش سال 1397

طرح جامع فولاد کشور

بازار فولاد جهان

تولید فولاد جهانی

در این قسمت ابتدا آمار تولید جهانی فولاد بیان می شود. سپس تولید فولاد در مناطق جهان و همچنین در کشورهای منتخب بررسی می شود.

نمای کلی از تولید جهانی فولاد

تولید جهانی فولاد در سال 1900 برابر 28/3 میلیون تن بوده است. این مقدار با افزایش 6/7 درصدی به رقم 191/6 در سال 1950 رسیده. و در نهایت به 1790 میلیون تن در سال 2018 میلادی افزایش یافته است. اگر میانگین میزان تولید فولاد سالیانه در اقتصاد جهانی در بازه های ده ساله در نظر گرفته شود. در تمامی این دوران، تولید فولاد علی رغم مواجه شدن با نوسانات. بخصوص در سال هایی که بحران مالی جهانی رخ داده است. روندی رو به رشد و صعودی داشته است. میزان رشد ده ساله فولاد در دهه 60 و 50 میلادی از بقیه دهه ها بیشتر بوده است.

و آمار حکایت از آن دارد. که در دو دهه اخیر نیز رشد فولاد قابل توجه و بیشتر از 40 درصد بوده است. با وجود این رشد فولاد در دوره 2010 – 2018 در حدود 3 درصد بیشتر از دوره 2000 – 2009 بوده است. در جدول 1-2-1 وضعیت تولید فولاد به تفکیک دهه بیان شده است. همچنین در نمودار 1-2-1 نیز روند تولید فولاد در دهه های در نظر گرفته شده نمایش داده شده است.

طرح جامع فولاد کشور

طرح جامع فولاد کشور

63 برابر شدن تولید فولاد طی 119 سال گذشته نشان از اهمیت بالای این صنعت. و نقش آن در اقتصاد جهانی دارد. صنعت فولاد در فرآیند توسعه کشورها به شدت مورد تقاضا قرار دارد. و یکی از مهمترین بخش هایی است که می تواند. مواد مورد نیاز سایر بخش هایی که در فرایند توسعه نقش دارند را تأمین کند. با توجه به رشد اقتصاد جهانی در صد سال اخیر، تقاضا برای فولاد در اکثر سالها فزاینده بوده است. در نمودار 1-2-2 وضعیت تولید فولاد از سال 1990 تا 2018 نشان داده شده است.

همانگونه که در این نمودار مشاهده می شود. از سال 1950 میلادی به بعد تولید جهانی افزایش شدیدی را در مقایسه با سالهای قبل آن تجربه کرده است. و طی سالهای بعد بر آهنگ رشد تقاضای فولاد افزوده شده است. این افزایش در دهه 60 میلادی رشد 76 درصدی را به همراه داشته است. و تولید فولاد مجدداً از ابتدای هزاره سوم افزایش بسیار شدیدی را تجربه نموده است.

طرح جامع فولاد کشور

به منظور آنکه بتوان روند گذشته تولید فولاد خام را به لحاظ روش های تولید مورد بررسی قرار داد. نمودار 1-2-3 ترسیم شده است. آمار نشان می دهد طی 13 سال گذشته نزدیک به 70 درصد تولید جهانی فولاد. با استفاده از سنگ آهن و کک (زغال سنگ کک شو). در کوره بلند و روش کنورتور اکسیژنی و 30 درصد آن به روش احیاء مستقیم و در کوره قوس الکتریکی. با استفاده از قراضه آهن اسفنجی انجام شده است. طی این دوره سهم روش کنورتور اکسیژنی افزایش یافته. و در مقابل از سهم روش کوره قوس الکتریکی کاسته شده است.

البته در سال 2017 سهم کنورتور اکسیژنی کمی کاهش یافته است. لازم به ذکر است که در روش کوره قوس الکتریکی نیاز به آهن قراضه. و آهن اسفنجی به عنوان مواد اولیه است. از میزان قراضه تولیدی واقعی در جهان آمار دقیقی در دسترس نیست. و در عین حال مقدار قراضه در کشورها به عوامل گوناگونی نظیر توسعه یافتگی. جمعیت، مصرف ظاهری فولاد، میزان تولید فولاد. درآمد سرانه و شاخص رفاه، فرهنگ مصرف، ساختار بازیافت کشورها. تکنولوژی تولید و نرخ بهره وری (محصولات فولادی)، ضریب بازگشت سنواتی (نسبت قراضه برگشتی به مصرف فولاد در چرخه بازیافت). ضریب انباشتگی محصولات فولادی در سالهای قبل و … بستگی دارد.

طرح جامع فولاد کشور

بنابراین حجم زیادی از قراضه در کشورهای فقیر و توسعه نیافته جمع آوری نشده یا مدفون می شود. و در چرخه آمار بازیافت وارد نمی شود. از این رو تمایل کشورها برای احداث واحدهای کوره قوس الکتریکی. که تولید مواد اولیه آن – آهن قراضه – به شرایط متعددی بستگی دارد. و میزان تولید آن قابل پیش بینی نیست، کمتر است. تولید آهن اسفنجی نیز به عنوان ماده اولیه کوره قوس الکتریکی مستلزم مصرف قابل توجهی گاز طبیعی می باشد. بنابراین دور از انتظار نیست. که در جهان حجم قابل توجهی از تولید فولاد خام از سنگ آهن. و به روش کنورتور اکسیژنی انجام می شود.

طرح جامع فولاد کشور

بررسی آمار تولید فولاد به تفکیک مناطق (نمودار 1-2-49 حکایت از آن دارد. که کشورهای آسیایی طی سالیان اخیر بیشترین حجم تولید فولاد را به خود اختصاص داده اند. و از سهم اروپا و آمریکا به شدت کاسته شده است. بررسی آمار نشان می دهد. سهم آسیا از تولید فولاد از میزان 37 درصد. در سال 1995 به 71 درصد در سال 2018 افزایش یافته است.

طرح جامع فولاد کشور

سهم تولید اروپا و آمریکا در سال 2018. و در مقایسه با سال 1995 کاهشی قابل توجه را تجربه کرده است. سهم اروپا در سال 2018 در حدود 10 درصد بوده. و سهم آمریکای شمالی با کاهشی قابل توجه به 7 درصد رسیده است. در بین مناطق در نظر گرفته شده. تنها دو منطقه خاورمیانه و آسیا توانسته است. سهم 1 و 37 درصدی خود در سال 1995 را افزایش دهند. و به 2 و 71 درصد در سال 2018 برسانند.

نمودار 1-2-4 سهم تولید فولاد به تفکیک منطقه در سال های 1995 – 2000-2018 (ارقام به درصد)

مأخذ انجمن جهانی آهن و فولاد

همچنین آمار تولید فولاد در طول 20 سال گذشته نشان می دهد. که از ابتدای هزاره سوم میلادی شکاف یا رشد تولید فولاد در منطقه آسیا. با دیگر مناطق به شدت افزایش یافته است. به گونه ای که سهم تولید فولاد آسیا از کل فولاد جهانی در سال 2005. به بیش از نصف افزایش یافته است. همچنین علی رغم بروز بحران مالی در سال 2008 میلادی و کاهش تولید فولاد در اکثر مناطق دنیا. تولید فولاد در این منطقه همچنان افزایش داشته است. طبق آمار ارائه شده توسط انجمن جهانی فولاد. بزرگترین تولید کنندگان فولاد در سال 2018 میلادی کشورهای چین، هند و ژاپن بوده اند.

و این واقعیت در حالی است. که تولید چین در این سال برابر با 928/3 میلیون تن بوده است. و تولید فولاد این کشور تقریباً 9 برابر تولید فولاد. هر یک از کشورهای هند و ژاپن به عنوان دومین و سومین تولید کننده فولاد در دنیا است. پس از این کشورها، آمریکا با 86/7، کره جنوبی با 72/5، روسیه با 71/7. آلمان با 42/4،ترکیه با 37/3، برزیل لبا 34/7 و ایران با حدود 25 میلیون تن. بیشترین تولید فولاد را در سال 2018 داشته اند.

تولید فولاد خام به تفکیک مناطق

کشورهای چین، هند و ژاپن بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در دنیا هستند. و در حدود 64 درصد فولاد دنیا را تولید می کنند. با توجه به قرار گرفتن این سه کشور در منطقه آسیا، طبیعی است. که این منطقه بزرگترین منطقه تولید کننده فولاد در بین تمامی مناطق موجود باشد. این مسأله منجر به آن شده است. که نه تنها نوسانات بازارهای جهانی نتوانند به اندازه دیگر مناطق بر این منطقه اثر بگذارند. بلکه نوسانات این منطقه به دیگر نقاط جهان سرایت کند.

همانگونه که در نمودار 1-2-4 دیده می شود. در سال 1998 و به دنبال بحران مالی شرق آسیا، رشد تولید فولاد در منطقه آسیا منفی بوده. ولی تا سال 2014 علی رغم بروز بحران های مختلف، این منطقه از رشدی مثبت برخوردار بوده. و میانگین رشدی در حدود 9 درصد را تجربه کرده است. در سال 2015 با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین، رشد تولید فولاد در منطقه آسیا. در این سال منفی بوده ولی در ادامه با توجه به سیاست های بکار گرفته شده. در کشور چین، رشد این منطقه تا سال 2018 مثبت شده است.

منطقه خاورمیانه نیز از جمله مناطقی بوده. که از سال 1997 تا به امروز تنها در دو سال 1998. و 2015 که بحران های مالی شرق آسیا. و مازاد ظرفیت بوجود آمده. رشد منفی را تجربه کرده و در دیگر سال ها همواره با افزایش تولید فولاد روبرو بوده است. این منطقه به طور میانگین سالانه رشد 6/6 درصدی را از سال 1997 تا سال 2018 تجربه کرده است. تولید این منطقه در سال 2018 در حدود 12/6 درصد افزایش داشته است.

اروپا و اقیانوسیه دو منطقه ای هستند. که طی 20 سال گذشته بیشترین تعداد رشد منفی را تجربه کرده اند. منطقه اروپا میانگین رشد 3 درصدی را در دوره 1997-2018 داشته. و این عدد برای منطقه اقیانوسیه در همین دوره برابر 1/85 – درصد بوده است. به این معنی که تولید فولاد در این منطقه در مقایسه با سال 1997 کاهش یافته است. در سال 2018 کاهش تولید فولاد در اروپا در مقایسه با سال 2017 برابر با 0/1 درصد بوده است. ولی در اقیانوسیه تولید فولاد رشد 5/9 درصد را تجربه کرده است.

تولید فولاد در آمریکای شمالی طی 20 سال گذشته روندی ملایم و تقریباً یکنواخت داشته است. و از مقدار 129 میلیون تن در سال 1997 به 111 میلیون تن در سال 2016 کاهش یافته. و تا سال 2018 با افزایشی بسیار اندک به حدود 121 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در آمریکای جنوبی طی 20 سال گذشته افزایش یافته است. به گونه ای که از مقدار 37 میلیون تن در سال 1997 به 43/7 میلیون تن در سال 2017 رسیده. و درسال 2018 با افزایش 1/3 درصدی به 44/3 میلیون تن رسیده است. میانگین رشد تولید این منطقه از سال 1997 تا 2018 حدود 1 درصد بوده است. در نمودار 1-2-5 رشد تولید فولاد به تفکیک مناطق منتخبب طی سال های 1997 – 2018 نشان داده شده است.

همچنین در جدول 1-2-2 تولید فولاد در سال 2018 به تفکیک منطقه و ماه بیان شده است.

تولید فولاد در کشورهای منتخب

طی سالیان اخیر کشور چین مهمترین کشور عرضه کننده و تقاضا کننده فولاد در جهان بوده. و در حدود 50 درصد تولید فولاد را به خود اختصاص داده است. و با توجه به تفاوت قابل توجه تولید چین با سایر کشورها. در صورت لحاظ نمودن این کشورها در شکل و نمودارهای بیان شده. در این قسمت، آمار کشورها با توجه به تفاوت مقیاس، به صورت دقیق قابل مشاهده نمی باشد. به همین علت سعی شده است. وضعیت تولید چین در جدول ها و نمودارهای بیان شده به صورت مجزا در نظر گرفته شود. تا بررسی وضعیت بین دیگر کشورها بهتر مشخص شود.

حدود 40 سال گذشته با رشد قابل توجه از 5 درصد به بیش از 50 درصد افزایش داشته است. با توجه به سهم قابل توجه کشور چین، هر اتفاقی که در این کشور رخ دهد. و بتواند صنعت فولاد را تحت تأثیر خود قرار دهد، می تواند. تولید جهانی فولاد را نیز تغییر دهد. برای مثال اگر رشد اقتصادی چین افزایش یاکاهش یابد. تولید فولاد نیز می تواند افزایش یا کاهش یابد. در نمودار 1-2-6 سهم چین از کل تولید جهانی فولاد بیان شده است.

طرح جامع فولاد کشور

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می شود. با توجه به سهم بالای کشور چین از تولید جهانی فولاد. اهمیت این کشور در بازار فولاد جهانی غیر قابل انکار است. این نقش و اهمیت به گونه است. که رشد تولید فولاد در این منطقه. حتی با وجود اثر منفی ای که بروز بحران های مالی در جهان بر روی صنعت فولاد دارد. می تواند روندی افزایشی داشته باشد. مشاهده آمار رشد تولید مناطق مختلف نیز بر این ادعا صحه می گذارد. به گونه ای که این کشور در 39 سال گذشته و بدون در نظر گرفتن سال 2015. تنها در سال 1981 و بروز بحران نفتی رشد فولادی برابر با 4- درصد را تجربه کرده است.

و در سایر سالها رشدی مثبت را پشت سر گذاشته است. نوسانات تولید فولاد چین با نوسانات رشد اقتصادی چین هم جهت هستند. به گونه ای که اگر اقتصاد چین رشد کرده است. تولید فولاد نیز رشد داشته است. و اگر بحرانی در اقتصاد کشور چین مشاهده شده است. بر صنعت فولاد نیز اثر گذاشته است. در نمودار 1-2-7 وضعیت رشد اقتصادی کشور چین و رشد تولید آن بیان شده است.

طرح جامع فولاد کشور

همانگونه که در نمودار 1-2-8 دیده می شود. رشد تولید فولاد چین همواره با رشد تولید فولاد در جهان حرکت نمی کنند. و در بعضی سال ها به نظر می رسد. که این تولید فولاد در کشور چین است. که رشد جهانی فولاد را تحت تأثیر قرار می دهد.

به منظور بررسی همجهت بودن تغییرات با وقفه تولید فولاد کشور چین بر تولید فولاد جهانی. از رابطه همبستگی متقاطع (Cross Correlation) استفاده شده است. با توجه به نتیجه بدست آمده همبستگی رشد تولید فولاد جهانی و رشد تولید فولاد چین برابر با 0/56 است. که حکایت از همجهت بودن این تغییرات و مثبت بودن رابطه بین دو متغیر در نظر گرفته شده است. این نتیجه نقش مهم چین در ایجاد نوسانات در بازار فولاد را نشان می دهد. در نمودار 1-2-7 رشد تولید چین و رشد تولید فولاد جهانی. از سال 1980 – تا 2018 میلادی نشان داده شده است.

روند تولید فولاد در کشور هندوستان قابل توجه می باشد. تولید این کشور پس از بحران مالی شرق آسیا و کاهش در سال 1998. دارای روندی صعودی بوده و از سال 2005 به شدت افزایش داشته. و به طوری که طی بیست سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود 8 درصد رشد یافته. و از 24 میلیون تن به 106 میلیون تن رسیده است. کشور هند با تولید حدود 106/4 میلیون تن فولاد در سال 2018، از تولید کشور ژاپن پیشی گرفته. و از این رو در جایگاه دوم تولید کنندگان فولاد جهان قرار گرفته. و رشد 4/9 درصدی را در این سال تجربه کرده است. بدین ترتیب این کشور حدود 8 درصد از تولید فولاد منطقه آسیا. و 6 درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده است.

طرح جامع فولاد کشور

کشور ژاپن در سال 2018 سومین تولید کننده فولاد در جهان بوده است. این کشور با تولید 104/3 میلیون تن. تقریباً 0/3 درصد تولید خود را به نسبت سال قبل از آن کاهش داده است.

آمریکا با افزایش 6/2 درصدی تولید خود در مقایسه با سال 2017. مقدار تولید خود را از 81/6 میلیون تن به 86/7 میلیون تن افزایش داده است. و چهارمین تولید کننده این محصول در دنیا می باشد.

کره جنوبی در میان ده کشور برتر در تولید فولاد قرار دارد. و تولید خود را از میزان 71 میلیون تن در سال 2017. به 72/5 میلیون تن در سال 2018 رسانده است. و افزایش 2 درصدی را تجربه نموده است.

روسیه نیز با افزایش تولید خود به میزان 0/3 درصد، 71/7 میلیون تن فولاد در سال 2018 تولید نموده است. و ششمین تولید کننده فولاد بوده است.

آلمان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است. که در بین ده کشور برتر در تولید فولاد قرار دارد. این کشور در سال 2018 با کاهش 2 درصدی تولید فولاد خام، 42/4 میلیون تن فولاد تولید کرده است.

ترکیه در سال 2018 با کاهش اندک 0/6 درصدی در تولید خود. پس از دو سال رشد مواجه شده و در این سال در حدود 37/3 میلیون تن فولاد تولید کرده است.

در بین ده کشور برتر تولید کننده فولاد، برزیل با افزایش تولید مواجه بوده است. به گونه ای که میزان تولید فولاد برزیل از مقدار 34/4 میلیون تن در سال 2017. به 34/7 تن در سال 2018 افزایش یافته است.

تولید فولاد در ایران در سال 2018 با توجه به آمار انجمن جهانی فولاد. با رشد 18 درصدی به حدود 25 میلیون تن رسیده و دهمین کشور تولید کننده فولاد بوده است. در نمودار 1-2-9 میزان تولید فولاد برای کشورهای منتخب جهان در دوره زمانی 1997 – 2018 نشان داده شده است.

همچنین به منظور بررسی بهتر وضعیت تولید فولاد در کشورهای منتخب، آمار تولید فولاد در این کشورها. درسه دوره 1997، 2007،2017،2018 در جدول 1-2-3 بیان شده است.

تولید فولاد در منطقه خاورمیانه

منطقه خاورمیانه طی یازده سال گذشته تنها در سال 2015 میلادی که بحران مازاد ظرفیت فولاد بوجود آمد. رشد منفی را تجربه کرده و در دیگر سالها با افزایش تولید فولاد روبرو بوده است. این منطقه به طور میانگین سالانه رشد 7/5 درصدی را طی این دوره تجربه کرده است. تولید این منطقه از 16/6 میلیون تن در سال 2008 به 36/3 میلیون تن در سال 2018 رسیده است. سهم این منطقه از کل تولید جهان در حال حاضر حدود 2 درصد می باشد. نمودار 1-2-10 روند تولید فولاد در منطقه خاورمیانه را از سال 2008 تا 2018 نشان می دهد.

طرح جامع فولاد کشور

عمده ترین تولید کنندگان فولاد در خاورمیانه کشورهای ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر هستند. کشور ایران با تولید حدود 25 میلیون تن در سال 2018.نزدیک به 70 درصد از سهم تولید فولاد این منطقه. و رتبه دهم جهان را در اختیار دارد. لازم به ذکر است از آنجایی که کشورهای این منطقه نفت خیر بوده و دارای گاز طبیعی ارزان قیمت هستند. بیش از 93 درصد از تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی صورت می گیرد. نمودار 1-2-11 سهم تولید فولاد هر یک از کشورهای منطقه خاورمیانه را در سال 2018 نشان می دهد.

مصرف جهانی فولاد

پس از مشخص شدن تولید جهانی فولاد. می توان با استفاده از آمار تجارت این محصول مصرف ظاهری آن را در کشورهای مختلف محاسبه نمود. در این بخش روند گذشته مصرف ظاهری و مصرف سرانه در جهان. مصرف فولاد به تفکیک مناطق و کشورهای منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

1-3-1 مصرف ظاهری فولاد جهانی، مصرف سرانه فولاد

با توجه به مشخص بودن مقدار تولید فولاد در هر واحد فولادی در هر کشور. آمار تولید جهانی با توجه به این مقادیر محاسبه می شود. مصرف فولاد جهانی با توجه به سختی جمع آوری داده از تعداد زیاد مصرف کنندگان فولاد در جهان. نمی تواند به صورت دقیق جمع آوری شود. و به همین خاطر با استفاده از آمار تولید، صادرات و واردات، مصرف ظاهری ساخته میشود. براین اساس مصرف ظاهری برابر است با: خالص واردات – تولید فولاد – مصرف ظاهری.

طرح جامع فولاد کشور

این روش این امکان را می دهد. تا بتوان به طور تقریبی مصرف هر کشور را محاسبه نمود. در نظر گرفتن آمار تجارت و تولید فولاد در مقیاس جهانی بیانگر این نکته است. که کشورهای دارای مازاد تولید، این میزان را به دیگر کشورها صادر می نمایند. و در نتیجه صادرات و واردات کشورها در مقیاس جهانی در صورت عدم خطای محاسبه و اندازه گیری. و با فرض کم بودن انبار و ذخیره فولاد در کشورها، با هم برابر است.

این واقعیت با توجه به روش و نحوه بدست آمدن مصرف ظاهری منجر به. انطباق میزان مصرف جهانی فولاد با تولید آن می شود. و در نتیجه بررسی مصرف جهانی همانند تولید جهانی خواهد بود. نمودار 1-3-1 میزان مصرف ظاهری و تولید فولاد را در دوره 1967 – 2018 نشان می دهد. با این حال وضعیت مصرف به تفکیک منطقه و کشور می تواند اطلاعات مناسبی ارائه دهد. با توجه به توضیحات داده شده، در ادامه وضعیت مصرف ظاهری به تفکیک منطقه و کشور بیان می شود.

طرح جامع فولاد کشور

مصرف فولاد با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها می تواند تغییر نماید. به این معنی که کشورها در ابتدای مسیر توسعه میزان قابل توجهی فولاد مصرف می نمایند. و پس از آنکه به توسعه رسیدند. از مصرف خود می کاهند. با توجه به این واقعیت انتظار بر آن است. که کشورهای توسعه یافته فولاد کمتری مصرف نمایند. و در مقابل کشورهای در حال توسعه مقدار بیشتری فولاد مصرف نمایند. مصرف سرانه فولاد شاخص مناسبی است.

که به منظور بررسی دقیق میزان مصرف فولاد در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. میزان توسعه یافتگی کشورها را می توان با درآمد سرانه مورد بررسی قرار داد. به منظور آزمون این فرضیه که میزان مصرف فولاد به توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد. با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پانل دیتا، میزان اثر درآمد سرانه منتخبی از کشورهای توسعه یافته. بر مصرف سرانه فولاد بصورت خطی در دوره زمانی 1970 – 2017 برآورده شده است. این رابطه برای کشورهای منتخب در حال توسعه نیز برآورده شده است.

در رابطه فوق کلیه متغیرها لگاریتمی و Steel بیانگر میزان مصرف سرانه فولاد. Economic Devel نشانگر درآمد سرانه به عنوان شاخصی برای بررسی میزان توسعه یافتگی و Constant عرض از مبدأ رابطه است.

کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده ایران، کره جنوبی، هند، چین، برزیل و ترکیه بوده اند. با توجه به نتایج بدست آمده یک درصد افزایش درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه. مصرف فولاد را به میزان 1/024 درصد افزایش می دهد. همچنین به منظور بررسی رابطه توسعه اقتصاد و مصرف فولاد در کشورهای توسعه یافته. کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان، آمریکا و ژاپن در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد. که یک درصد افزایش درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته. باعث کاهش 0/47 درصدی مصرف سرانه فولاد در این کشورها می شود. در جدول 1-3-1 نتایج برآورد صورت گرفته در دو مدل بیان شده آورده شده است.

* معنی داری در سطح 95 درصد بیان می کند.

مأخذ : محاسبات گزارش

همانگونه که شکل 1-3-2 و 1-3-3 نیز دیده می شود. میزان مصرف سرانه فولاد در آمریکا با افزایش درآمد سرانه این کشور کاهش یافته است. در حالی که این سرانه مصرف برای کره جنوبی. در طول زمان و با توجه به افزایش درآمد سرانه این کشور افزایش یافته است.

مصرف ظاهری به تفکیک مناطق

بررسی آمار مصرف ظاهری در مناطق مختلف جهان نشان می دهد. که منطقه آسیا بیشترین فولاد خام دنیا را مصرف می کند. و در نتیجه بیشترین سهم از مصرف جهانی را به خود اختصاص می دهد. نکته حائز اهمیت، افزایش قابل توجه سهم آسیا از 43 درصد در سال 1995 به 65 درصد. در سال 2016 میلادی بوده. و این سهم با افزایش 1 واحدی به 66 درصد در سال 2017 افزایش یافته است.

در واقع کشورهای چین، ژاپن و هند نه تنها بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در سال 2017 بوده اند. بلکه مصرف فولاد در این کشورها نیز از دیگر کشورها بیشتر بوده است. دو منطقه اروپا و آمریکای شمالی با کاهش سهم مصرف خود طی این دوره مواجه شده اند. و سهم مصرف آنها از فولاد جهانی در سال 2017 به 13 و 9/5 درصد کاهش یافته است. در بین مناطق در نظر گرفته شده سهم خاورمیانه. با افزایش 1/4 درصدی از مقدار 2 درصدی در سال 1995 به 3/4 درصد در سال 2017 افزایش یافته است. نمودار 1-3-2 تا 1-3-4 سهم مناطق مختلف از مصرف فولاد را به تفکیک در سه سال 1995،2016،2017 نشان می دهد.

طرح جامع فولاد کشور

طرح جامع فولاد کشور

بررسی روند مصرف فولاد خام در مناطق مختلف نیز. نشان از افزایش شدید شکاف بین منطقه آسیا و دیگر نقاط دیگر دنیا. پس از بحران مالی شرق آسیا در سال 1998 میلادی دارد. به گونه ای که در مقایسه با سال 1995، مصرف آسیا در سال 2017 حدود 3/6 برابر شده است. مقدار مصرف خاورمیانه نیز در مقایسه با سال 1995 افزایش قابل توجهی داشته و 3/1 برابر شده است.

پس از آسیا و خاورمیانه، مصرف کشورهای CIS نیز افزایش یافته. و 1/8 برابر مقدار مصرف در سال 1995 بوده است. همچنین آمریکای جنوبی نیز با افزایش مصرف مواجه بوده. و میزان مصرف فولاد دراین منطقه 1/6 برابر شده است. در مناطق آمریکای شمالی و اروپا مصرف فولاد حدود 1/2 برابر شده است. مصرف این محصول در اقیانوسیه در مقایسه با سال 1995 ت

غییر چندانی نداشته است. همچنین روند مصرف نشان می دهد. که با بروز بحران مالی در سال 2008، در تمامی مناطق بجز آسیا میزان مصرف کاهش یافته است. و با سپری شدن بحران مجدداً بر مقدار مصرف فولاد افزوده شده است.

شرکت ملی فولاد ایران

فولاد رسول دلاکان

با سالها تجربه ی گرانبها در زمینه ی تأمین و توزیع و عرضه انواع ورق آلیاژی – انواع فولاد آلیاژی. با اشکال مختلف تولیدی.از جمله ورق- میلگرد – تسمه – پروفیل – میلگرد با استاندارد و گواهینامه های روز دنیا در سراسر ایران فعالیت مینماید.
صنعتگر گرامی از اینکه ما را جهت خرید فولاد آلیاژی مورد نیاز خویش انتخاب می نمایید سپاسگزاریم.
ارتباط با ما: 09122136675 – 02128423820
fooladrasuldalakan@gmail.com

#تولید_فولاد #سهم_تولید_فولاد_در_خاورمیانه #رتبه_جهانی_تولید_فولاد_ایران #شرکت_ملی_فولاد_ایران #فولاد_آلیاژی #صنعت_فولاد