گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی-فروش فولاد کربنی

گوگرد زدایی از فولاد

گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی

فروش فولاد نورد سرد-فروش فولاد نورد گرم-فروش فولاد نسوز-فروش فولاد ضد خوردگی-فروش فولاد کربنی -فروش فولاد زنگ نزن-فروش انواع استیل-(فروشگاه فولاد رسول دلاکان) ((ارتباط با واحد فروش 09122136675-02128423820))

گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی-فروش فولاد کربنی

گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی

چکیده

فرایند سرباره ی مصنوعی موجب کاهش درصد گوگرد و فسفر حل شده در فولاد. بهبود فرایند آخال زدایی، محافظت از فلز در برابر محیط و جلوگیری از افت دمای فلز در پاتیل می شود. در پژوهش حاضر، تأثیر افزودن Na2O و SrO به سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2 بر فرایند گوگردزدایی بررسی می گردد. به این منظور، سرباره ها در دمای 1400 درجه سانتی گراد پیش ذوب شدند. و فرایند گوگرد زدایی در کوره ی القایی فرکانس بالا انجام شد.

نتایج نشان دادند که مدت زمان بهینه برای انجام فرایند گوگردزدایی 15 دقیقه است. و بازده فرایند گوگردزدایی برای دستگاه سه جزیی 33 درصد. و برای دستگاه چهار جزیی با حزء چهارم SrO و Na2O، به ترتیب 34 و 7 می باشد. افزون بر این، بازده گوگردزدایی به وسیله ی سرباره CaO-Al2O3-SiO2-SrO. با استفاده از بوته ی درپوش دار تا 77 درصد افزایش یافت.

مقدمه

به منظور تولید فولادهایی با کاربردهای خاص در صنایعی مانند خطوط انتقال گاز. ابزارسازی و نیروگاه های هسته ای که خواص مکانیکی مناسب تری از آن ها انتظار می رود. از فرایند متالورژی پاتیلی کمک گیری می شود. در این فرایند، کیفیت فولاد با استفاده از روش های مختلفی از جمله گاز زدایی فلز در خلاء. دمش گازهای خنثی، دمش پودرهای فلزی به مذاب فولاد و به کارگیری سرباره ی مصنوعی، افزایش می یابد [1]. از میان این روش ها، فرایند سرباره ی مصنوعی ساده ترین و در عین حال، ارزان ترین روش در متالورژی پاتیلی است.

که موجب کاهش میزان گوگرد حل شده در فولاد، بهبود فرایند آخال زدایی. محافظت از فلز در برابر محیط (نیتروژن، هیدروژن و اکسیژن) و جلوگیری از افت دمای فلز در پاتیل می شود [2]. همانطور که نمودار فازی Fe-S در شکل (1) مشاهده می شود. گوگرد در آهن مذاب به طور کامل حل می شود. اما در آهن جامد انحلال جزئی دارد و در آن ترکیب های سولفیدی تشکیل می دهد. با انجماد فولاد، سولفیدهای آهن در مرز دانه ها رسوب می کنند. و در دمای 988 درجه سانتی گراد، با آهن تشکیل مخلوط یوتکتیک می دهند.

این مخلوط یوتکتیک هنگام نورد و چکش کاری، موجب افت خواص و یا شکست فولاد می شود [1]. در نتیجه، کاهش میزان گوگرد یکی از وظیفه های سازندگان فولاد می باشد. و بهبود فرایند گوگردزدایی به وسیله ی روش های ارزان قیمت، از هدف های تولیدکنندگان فولاد می باشد. به همین منظور، فرایند پالایش مذاب فولاد با استفاده از سرباره های مصنوعی مورد توجه تولیدکنندگان فولادهای با کیفیت قرار گرفت.

اگرچه محققان همواره در تهیه ی سرباره ی مصنوعی ویژگی های مورد نیاز سرباره را مد نظر قرار می دهند. اما در بیش تر موارد اثرات مخرب زیست محیطی سرباره و تأثیر منفی سرباره بر طول عمر نسوزهای مورد استفاده چندان مورد توجه نبوده اند. و به جای آنها، از ترکیب فلوریدی مثل CaF2 برای دست یابی به سرباره ی مطلوب استفاده شده است.

حساسیت های به وجود آمده در سال های اخیر نسبت به حفظ محیط زیست. و هم چنین، هزینه های بالای تعویض مواد نسوز در محفظه های تولید آهن و فولاد. محققان را بر آن داشته است تا به سرباره های مصنوعی بدون CaF2 توجه بیشتر نشان دهند. در واقع، تهیه ی سرباره های مصنوعی سازگار با محیط زیست. و با قابلیت بالای جذب گوگرد، جزو خواسته ها و هدف های صنعت و محققان به حساب می آید.

واکنش گوگردزدایی در فصل مشترک فولاد مذاب – سرباره با واکنش (1) نمایان و مشخص است [4].

طبق این واکنش، حضور اکسیدهای بازی لازمه ی انجام فرایند گوگرد زدایی و احیای گوگرد محلول در فولاد در سرباره است. با افزایش میزان بازی بودن سرباره، واکنش (1) به سمت راست جابه جا می شود. و گوگرد محلول در فولاد به صورت فاز سولفیدی به سرباره منتقل می شود. افزون بر این، استفاده از اکسیژن زداهایی مثل فلز آلومینیوم موجب کاهش اکسیژن محلول و پیشرفت واکنش (1) به سمت راست می شود. و به این ترتیب، بازده فرایند گوگرد زدایی افزایش می یابد.

تحقیقات نشان می دهند که استفاده از سرباره های پایه آلومینات کلسیم نتایج قابل قبولی از گوگرد زدایی به دست می دهند [5,6]. گزارش گردید که در محیط خنثی، با افزودن Na2O به سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2. میزان گوگرد حل شده در فلز کاهش و سرعت گوگرد زدایی افزایش می یابد. افزون بر این، افزایش مقدار Al2O3 در سرباره CaO-Al2O3-SiO2-Na2O موجب کاهش سرعت فرایند گوگردزدایی می شود [7].

تانیگوچی و همکاران [8]، نشان دادند. که با افزایش MgO به مقدار 2 درصد وزنی، ظرفیت سولفید سرباره در دمای 1400 درجه سانتی گراد افزایش قابل توجهی دارد. اما با افزایش MgO از 2 به 6 درصد وزنی، تغییر ظرفیت سولفید سرباره در دمای 1400 درجه سانتی گراد ناچیز است. بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، قابلیت گوگرد زدایی BaO نسبت به CaO بیشتر است.

و افزودن آن به سرباره افزون بر گوگردزدایی، موجب افزایش قابلیت CaO برای گوگردزدایی می شود. افزون بر این، در نسبت های ثابت Al2O3:CaO و با افزایش مقدار BaO، گوگرد زدایی بهبود می یابد. و با افزایش تا میزان های بیش از حدود 8 درصد وزنی، تغییر در رفتار گوگردزدایی ناچیز است [9]. افزایش FeO در سرباره موجب افزایش پتانسیل اکسیژن می شود و واکنش (1) به سمت چپ جا به جا می شود. و به این ترتیب، بازده فرایند گوگرد زدایی کاهش می یابد [10].

گوگرد زدایی از فولاد

تحقیقات گوناگونی در مورد افزودن جزء سوم، چهارم و پنجم به سرباره های پایه آلومینات کلسیم. و تأثیر آن ها بر ویژگی های سرباره انجام می گردد. این در حالی است که به دلیل یک سان نبودن شرایط آزمایشگاهی در این تحقیقات. امکان مقایسه ی تأثیر ترکیب های شیمیایی مختلف بر قدرت گوگردزدایی سرباره فراهم نبوده است.

هدف از اجرای این پژوهش، انجام فرایند گوگردزدایی با سرباره های مختلف در شرایط آزمایشگاهی یکسان و مقایسه تأثیر آنها بر فرایند گوگردزدایی بوده است. در این مقاله، تأثیر افزودنی های Na2Oو SrO به سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2 مطالعه و بررسی شده است. لازم به ذکر است در پژوهش های قبلی، به تأثیر SrO بر فرایند گوگردزدایی پرداخته نشده است. و اطلاعات چندانی از رفتار این اکسید در فرایند گوگردزدایی در دسترس نیست.

روش آزمایش

مواد، فولاد مورد استفاده در این پژوهش از نوع ساختمانی، با ترکیب شیمیایی ارائه شده در جدول 1، بوده است.

به منظور تهیه ی سرباره در دستگاه سه جزیی CaO-Al2O3-SiO2. با توجه به مناطقی با دمای ذوب پایین در نمودار فازی این دستگاه در شکل (2) مشاهده می شود. ترکیب وزنی CaO:Al2O3:SiO2=50:43:7 به عنوان ترکیب سرباره ی پایه (CAS) انتخاب شد. افزون بر این، برای تهیه ی سرباره های چهار جزیی، دو اکسید Na2O و SrO. به عنوان اجزای چهارم و پنجم به میزان کل 5 درصد وزنی به سرباره ی پایه اضافه شد. سرباره های حاصل، به ترتیب، CAS، CAS-2Na2O و CAS-5SrO نام گذاری شدند.

گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی-فروش فولاد کربنی

انتخاب جنس بوته. با توجه به اهمیت زیاد انتخاب جنس بوته در آزمون های دما بالا در این تحقیق. بوته ای از جنس منیزیت کرومیت که هم مقاومت خوبی در برابر شوک حرارتی. و هم مقاومت شیمیایی قابل قبولی نسبت به سرباره ی بازی و فولاد مذاب از خود نشان داد، استفاده شد.

آماده سازی و پیش ذوب سرباره. اجزای تشکیل دهنده ی هر یک از ترکیب های مورد نظر برای سرباره. در دمای 1000 درجه سانتی گراد به مدت زمان 2 ساعت کلسینه شدند. و سپس، در آسیای لرزان با محفظه ی پلاستیکی و گلوله های آلومینایی به مدت زمان 5 ساعت همگن شدند. پس از آن، 5 درصد وزنی محلول پلی وینیل الکل با غلظت 7 درصد به مخلوط اضافه شد. در مرحله بعد، قرص هایی به قطر 30 میلی متر از ترکیب حاصل و با اعمال فشار پرس 40 بار تهیه شد.

و این قرص ها به مدت زمان 16 ساعت درون خشک کن در دمای 50 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. در پایان، قرص ها به منظور پیش ذوب شدن، درون کوره ی الکتریکی با المان های SiC حرارت دهی شدند. برای این منظور، دمای کوره از دمای محیط تا دمای 1000 درجه سانتی گراد. به مدت زمان 3 ساعت و از دمای 1000 درجه سانتی گراد. تا دمای 1400 درجه سانتی گراد به مدت زمان 1 ساعت افزایش یافت. و سرباره ی حاصل پس از 20 دقیقه نگهد داری در این دما در بیرون از کوره سرد شد.

گوگردزدایی. آزمون های گوگردزدایی در کوره ی القایی فرکانس بالا انجام شد. تنظیم دما با کنترل توان خروجی کوره در دو میزان 5 و 8 کیلو وات صورت پذیرفت. آزمون ها در دو سری مختلف طراحی و اجرا شدند. برای سری اول، زمان بهینه برای انجام فرایند گوگرد زدایی با استفاده از سرباره ی سه جزیی به دست آمد. در سری دوم آزمون ها، فرایند گوگردزدایی به وسیله ی سرباره های چهار جزیی در زمان بهینه انجام شد.

افزون بر این، به منظور بررسی تأثیر کنترل محیط، آزمون گوگردزدایی به وسیله سرباره ی چهار جزیی حاوی SrO. در بوته ی در پوش دار انجام شد.

درصد گوگرد فولاد تصفیه شده با دستگاه کوانتومتر و بر اساس استاندارد مرجع ASTM 415-08:2010 تعیین شد. به منظور ارزیابی صحت نتایج کوانتومتری، میزان گوگرد یک نمونه با دستگاه اندازه گیر کربن-گوگرد لِکو (LECO). و بر اساس استاندارد مرجع ASTM E1019-08:2010 نیز اندازه گیری شد. و نتیجه آن درستی اندازه گیری کوانتومتری را تأیید کرد. بازده فرایند گوگردزدایی پس از تعیین مقدار گوگرد اولیه و نهایی فولاد به ترتیب

با استفاده از رابطه (3) محاسبه شد.

نتایج بحث

الگوی پراش برتوی ایکس (XRD) مربوط به سرباره ی CAS پیش ذوبی در دمای 1400 درجه سانتی گراد. در شکل (3) نمایان و مشخص است. همنطور که ملاحظه می شود، سرباره از فازهای ماینیت (12CaO.7Al2O3)و لارنیت (2CaO.SiO2) و CaO.Al2O3 متشکل هستند.

با توجه به فازهای تشکیل دهنده ی سرباره و نمودار فازی دستگاه CaO-Al2O3-SiO2 در شکل (2). ترکیب این سرباره در پایان سرمایش نقطه ی یوتکتیک سه تایی با دمای ذوب حدود 1370 درجه سانتی گراد. در مثلث ترکیب این سه فاز قرار دارد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که فرایند پیش ذوب کردن به صورت مطلوبی انجام شده. و سرباره ای با دمای ذوب حدود 1370 درجه سانتی گراد متشکل گردید.

تأثیر زمان. شکل (4) درصد گوگرد باقی مانده در فولاد و بازده گوگرد زدایی را برای زمان های مختلف گوگردزدایی نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، با افزایش زمان فرایند گوگردزدایی تا 15 دقیقه. گوگرد با روند نزولی چشم گیری تا 0/0104 درصد وزنی کاهش و بازده فرایند گوگرد زدایی تا 43 درصد افزایش یافت.

با ادامه ی گوگرد زدایی و افزایش زمان فرایند از 15 به 25 دقیقه. درصد وزنی گوگرد محلول در فولاد از 0/0104 به 0/0111 افزایش یافت. و در واقع، بازده گوگرد زدایی از 43 درصد به 39 درصد کاهش یافت. البته اختلاف درصد وزنی گوگرد در زمان های 15 و 25 دقیقه در حدی نیست که بتوان با قاطعیت در مورد آن اظهار نظر کرد. شاید منطقی تر آن باشد که درصد گوگرد را در محدودی 0/010 تا 0/011 ثابت در نظر گرفت.

گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی-فروش فولاد کربنی
گوگرد زدایی از فولاد ساده ی کربنی با استفاده از سرباره های مصنوعی-فروش فولاد کربنی

در تحقیقات قبلی معلوم گردید که واکنش حذف گوگرد در فولاد توسط سرباره. و از طریق انتقال جرم کنترل می شود [12]. بنابراین، نرخ گوگردزدایی با شیب غلظت در دو سوی لایه ی مرزی فولاد مذاب متناسب خواهد بود. و حذف کامل گوگرد زمان زیادی را لازم دارد. ثابت ماندن یا افزایش اندک درصد وزنی گوگرد محلول در فولاد. در زمان های طولانی تر از حدود 15 دقیقه را می توان به چند عامل مربوط دانست.

اول آنکه با گذشت زمان فرایند گوگرد زدایی و انتقال بیشتر گوگرد از فولاد به سرباره. درصد وزنی گوگرد محلول در فولاد کاهش می یابد. و به درصد وزنی تعادلی گوگرد محلول در فصل مشترک فولاد-سرباره نزدیک می شود. در نتیجه، با کاهش این اختلاف، نیروی محرکه ی انتقال گوگرد از فولاد به سرباره کاهش می یابد. و در نهایت، با برقراری تعادل بین فولاد و سرباره، انتقال گوگرد از فولاد به سرباره متوقف می شود.

نکته دوم آن است که با توجه به حالت تلاطمی موجود در مذاب که ناشی از ماهیت کوره های القایی است. و حجم کم مذاب و محیط اکسیدان در تماس با آن. با افزایش زمان فرایند احتمالاً اکسیژن بیشتری در فولاد مذاب حل می شود. و واکنش احیای گوگرد (واکنش1) در جهت عکس پیشرفت می کند. و این موجب کاهش بازده گوگردزدایی می شود. در نتیجه به نظر می رسد که برای انجام فرایند گوگرد زدایی در شرایط آزمایشگاهی این پژوهش. زمان 15 دقیقه کافی بوده است و طولانی تر شدن فرایند سودی نخواهد داشت.

تأثیر دما. شکل (5) درصد گوگرد باقی مانده در فولاد و بازده گوگردزدایی به وسیله ی سرباره ی CAS. به مدت زمان 15 دقیقه در توان های 5 و 8 کیلو وات را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود. با افزایش توان کوره ی القایی از 5 به 8 کیلو وات و به تبع آن افزایش دمای مذاب. میزان گوگرد از 0/0104 به 0/0122 درصد وزنی افزایش یافته و بازده فرایند گوگردزدایی از 43 تا 33 درصد کاهش می یابد.

واکنش احیای گوگرد محلول در فولاد در حضور CaO، با واکنش (2) بیان می شود.

رابطه انرژی آزاد گیبس مربوط به این واکنش در حالت تعادل نشان می دهد که واکنش فوق گرماگیر است. در نظر گرفتن این موضوع و این انتقال جرم کنترل کننده ی واکنش گوگرد زدایی است. این انتظار را ایجاد می کند که با افزایش دما، بازده گوگردزدایی افزایش یابد. ولی نتایج آزمایش نشان دادند که افزایش دما بازده گوگردزدایی را کاهش می دهد.

از آنجا که فرایند گوگردزدایی در شرایط محیط اکسیدی انجام شده است. حضور FeO در سرباره اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، لازم است تا تأثیر دما بر تعادل میان FeO موجود در سرباره و اکسیژن محلول در فولاد را نیز بررسی کرد.

گوگرد زدایی از فولاد

محققان اندازه گیری های قابل اعتمادی را برای تعیین میزان انحلال اکسیژن در آهن مذاب. در تعادل با اکسید آهن مذاب خالص در محدوده ی دمای 1530 الی 1960 درجه سانتی گراد انجام دادند. نتایج این اندازه گیری های تجربی به شکل رابطه ی زیر گزارش گردیدند [3].

این رابطه نشان می دهد که میزان اکسیژن محلول در مذاب فولاد با افزایش دما افزایش می یابد. بنابراین، با توجه به واکنش (1) که تأثیر اکسیژن محلول در فولاد را بر فرایند گوگردزدایی بیان می کند. می توان نتیجه گرفت که با بالا رفتن دما و افزایش میزان اکسیژن محلول در فولاد، بازده گوگردزدایی کاهش می یابد. به نظر می رسد که تقابل بین تأثیرات مثبت و منفی افزایش دما بر گوگردزدایی. (دست کم در شرایط آزمایشی این تحقیق) به نفع تأثیرات منفی، یعنی افزایش اکسیژن حل شده، نتیجه داده باشد.

سرباره های چهارجزیی. تحقیقات نشان می دهند که مقدار بهینه برای افزودن جزء چهارم به سرباره های مختلف متفاوت است. به منظور مقایسه ی توانایی اکسیدهای Na2Oو SrO در تصفیه ی فولاد در شرایط یکسان آزمایشگاهی. جزء چهارم به میزان 5 درصد وزنی به سرباره ی سه تایی CAS اضافه شد. به این ترتیب، نسبت بین اجزای دستگاه سه جزیی ثابت مانده است. و می توان تأثیر جزء چهارم را مستقل از اجزای دیگر بررسی کرد.

گوگرد زدایی از فولاد

در شکل (6)، درصد گوگرد باقی مانده در فولاد و بازده گوگرد زدایی به وسیله ی سرباره سه جزیی (CAS). و سرباره های چهار جزیی (CaS-55rO و CAS-5Na2O). پس از 15 دقیقه گوگردزدایی با توان 8 کیلو وات نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود. در فراوری فولاد مذاب با استفاده از سرباره ی سه جزیی و با افزودن SrO و Na2O به عنوان جزء چهارم. گوگرد به ترتیب به میزان های 0/0169,0/0120,0/0122 درصد وزنی کاهش یافتند. و بازده فرایند گوگردزدایی به ترتیب برابر با 7,34,33 درصد حاصل گردیدند.

گوگرد زدایی از فولاد

اگرچه بعضی از محققان [5]، افزایش بازده و سرعت گوگردزدایی در محیط خنثی را با افزایش Na2O گزارش کرده اند. اما با توجه به گزارش سایر محققان، [10]. که فرایند گوگردزدایی و فسفرزدایی هم زمان را در محیط اکسیدی بررسی کرده اند. این طور به نظر می رسد که در محیط اکسیدی و در حضور فسفر. به جای تشکیل سولفید سدیم در سرباره، فاز فسفات سدیم تشکیل می شود.

که این پدیده نشان دهنده ی تمایل بیشتر Na2O برای واکنش با فسفر نسبت به گوگرد محلول در فولاد در محیط اکسیدی است. در واقع در محیط خنثی، شرایط ترمودینامیکی برای تشکیل فسفات سدیم فراهم نبوده است. و فاز سولفید سدیم تشکیل می شود. در حالی که شرایط ترمودینامیکی لازم برای تشکیل فسفات سدیم در محیط اکسیدی فراهم بوده است. و Na2O تمایل به تشکیل فسفات داشته است.

در این پژوهش که فرایند گوگردزدایی در محیط اکسیدی انجام می شود. به نظر می رسد که فرایند فسفر زدایی بر گوگردزدایی غلبه می کند و بازده گوگردزدایی کاهش می یابد. به منظور بررسی این رفتار، درصد فسفر فولاد قبل و بعد از انجام گوگردزدای اندازه گیری شد. نتایج کاهش مقدار فسفر فولاد از 0/031 به 0/004 درصد وزنی را نشان دادند. این رفتار نشان دهنده ی میزان بالای انجام فسفر زدایی توسط این سرباره می باشد. و به این ترتیب، فرض بالا ثابت می شود.

بررسی های ترمودینامیکی با استفاده از اطلاعات موجود در منابع [13]، نشان می دهند که انرژی آزاد گیبس تشکیل SrS منفی تر از CaS است. ولی نتایج آزمایش نشان دادند که افزودن SrO به میزان 5 درصد وزنی به عنوان جزء چهارم. به سرباره ی CAS در محیط اکسیدی، بازده ی گوگردزدایی را تنها به میزان 1 درصد بهبود می دهد.

گوگرد زدایی از فولاد

و این مقدار در حدی نیست که بتوان با قاطعیت در مورد بهبود گوگردزدایی اظهار نظر گرد. لازم به ذکر است که افزایش اکسید بازی SrO موجب افزایش میزان بازی بودن سرباره می شود. و انتظار می رود که با افزودن مقدار بیشتری SrO به عنوان جزء چهارم به سرباره ی CAS. تمایل سرباره برای جذب گوگرد افزایش بیابد و سرباره قابلیت بیشتری برای گوگردزدایی از خود نشان بدهد.

استفاده از بوته ی درپوش دار. شکل (7) الگوهای پراش برتوی ایکس (XRD) مربوط به سرباره ی CAS-55rO. را پس از فرایند گوگردزدایی به مدت زمان 15 دقیقه. با توان 8 کیلووات در بوته ی بدون درپوش و درپوس دار نشان می دهد. مقایسه ی دو الگو نشان می دهد که در حالت استفاده از درپوش، فاز FeO در سرباره قابل تشخیص نیست.

و تنها مقدار مختصری Fe3O4 , Fe2O3 موجودند. اما در حالت استفاده از بوته ی بدون درپوش، پیک های اصلی مربوط به فاز FeO هستند. بر این اساس و با توجه به تعادل بین اکسیژن محلول در فولاد و FeO موجود در سرباره. میتوان نتیجه گرفت که استفاده از بوته ی درپوش دار موجب کاهش مقدار اکسیژن محلول در فولاد می شود. و این خود فرایند گوگردزدایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

گوگرد زدایی از فولاد
گوگرد زدایی از فولاد

شکل (8) درصد گوگرد باقی مانده فولاد و بازده گوگردزدایی به وسیله ی سرباره ی CAS-55rO. به مدت زمان 15 دقیقه با توان 8 کیلووات را در بوته ی در پوش دار و بدون درپوش نشان می دهد. ملاحظه می شود که گوگرد از 0/012 درصد وزنی برای بوته ی بدون درپوش تا 0/0042 درصد وزنی. برای بوته ی درپوش دار کاهش یافته است. و متناسب با آن، بازده گوگردزدایی از 34 به 77 درصد افزایش یافته است.

مطابق انتظار، استفاده از درپوش موجب محدود شدن تماس سرباره و فولاد مذاب با اکسیژن. و در نتیجه، کاهش مقدار FeO در سرباره و نیز، کاهش اکسیژن محلول در فولاد می شود. با کاهش مقدار اکسیژن محلول در فولاد، واکنش (1) به سمت راست جا به جا میشود. و گوگرد بیشتری از فاز مذاب فولاد به فاز سرباره منتقل می شود. افزون بر این، نتایج این آزمایش می توانند تحلیل های ارائه شده در مورد فرایند گوگردزدایی در بخش های قبل از تصدیق کنند. و تأثیر منفی حضور FeO در سرباره بر روی بازده فرایند گوگردزدایی را نشان دهند.

نتیجه گیری

1) در شرایط آزمایشگاهی این پژوهش و با استفاده از بوته ی بدون درپوش. گوگرد موجود در فولاد مذاب پس از تماس با سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2. به مدت زمان 15 دقیقه به میزان 43 درصد کاهش داده شد. افزون بر این، مشاهده شد که افزایش بیشتر زمان سودی برای فرایند گوگردزدایی ندارد.

2)در شرایط آزمایشگاهی این پژوهش و در بوته ی بدون در پوش. با افزایش توان کوره ی القایی (معیاری برای افزایش دما) از 5 به 8 کیلووات. بازده گوگردزدایی به وسیله ی سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2 از 43 به 33 درصد کاهش یافت.

3) افزودن Na2O به سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2 موجب کاهش بازده گوگردزدایی شد. این رفتار را می توان احتمالاً به حضور فسفر در فولاد مرتبط دانست.

4) افزودن SrO به سرباره ی CaO-Al2O3-SiO2. در بوته ی بدون درپوش موجب افزایش قابل ملاحظه ای بازده گوگردزدایی نمی شود. ولی با به کارگیری بوته ی درپوش دار و محدود کردن دستری سرباره و فولاد مذاب به اکسیژن. بازده گوگردزدایی از 34 به 77 درصد افزایش یافت.

احمد رضا امینی (1) علیرضا ذاکری (2) حسین سرپولکی (3)